طرح دانشمندان برای مسدود کردن نور خورشید با فرستادن یک بادبان به فضا
۰۳:۰۰