گره حقیقی بند ناف در زایمان طبیعی که بسیار نادر می باشد
۰۰:۴۰