لحظه خداحافظی بیرانوند از همراهانش و ترک ایران
۰۰:۲۷