علی مستوفی یکی از مفقودین آتش نشان ، درست همین چند روز پیش در برنامه آب و آتش
02:22