ناهمخوانی کفش کتانی و لباس قاجاری خانم بازیگر در نمایی از جیران!
۰۰:۰۶