مصاحبه ایی جذاب با پیام حسن نژاد (قهرمان کلستنیکس 2016 مسکو)
07:09