پیش درآمد مقدماتی شور- شیوه سنتور نوازی - اجرای نت
۰۲:۰۴