شوخی مدیری با گزارش حسینی بای از سیل در دورهمی جدید!
02:01