فیلم کمتر دیده شده از نماز خواندن عجیب سفیران انگلیس و آمریکا درصف اول نماز جمعه تهران!
01:18