تصمیمات جدیدی که در جلسه مدیریت بحران کرونا گرفته شد
۰۱:۴۸