مارماهی خاردار آب شیرین (Euphrates spiny eel)
۰۱:۴۸