پیست جدید مسابقات فرمول یک عربستان بخشی از پروژه‌ی عظیم قدیه
۰۰:۵۱