پیام روشن روحانی به دولت ترامپ در جلسه هیات دولت
۰۲:۱۱