اتفاق وحشتناکی که گردشگران را در ساحل به وحشت انداخت!
۰۰:۳۴