صحبت‌های ظریف درباره تلاش برای آزادی دانشمند ایرانی در بند آمریکا
00:22