کوسه دراز دم (Pelagic thresher)، و کشتن ماهی‌ها با ضربهء دم
۰۱:۳۴