کمک رهگذران به افسر پلیس بزرگراه کالیفرنیا برای بازداشت یک مظنون
۰۰:۴۲