فوران خورشیدی از دید رصدخانه دینامیک فوق پیشرفته
00:16