پروانه- از کتاب شیوه سنتور نوازی- مرحله اجرای نت
۰۱:۳۲