فن بیان - نظر شرکت کننده گان دوره فن بیان و سخنرانی فرزانه قهرمانی
00:59