موشک بریمستون؛ قاتل انگلیسی تانک ها و ابتکار جالب اوکراینی ها
۰۳:۰۵