تای چی یک روش مبارزه نیست. یک سبک تفکر و یک شیوه بی نظیر زندگی است.
08:42