ربابه جان از کتاب شیوه سنتور نوازی... سرعت بیشتر
۰۱:۲۳