اتفاق غیرمنتظره ای که مراسم جشن را مختل کرد!
۰۱:۱۱