شکستن رکورد گینس توسط شیربانوی آذربایجانی در تبریز
01:03