نگار پژوه :: عیب یابی و پایش سیستم های دوار شفت - دیسکcondition monitoring
۱۱:۲۴