اتفاق پیش بینی نشده برای یک بانوی عکاس در برنامه صبح و نشاط شبکه ۳
00:22