کارگاه ۸ – آموزش تمرین جامع فرایند تحلیل اولیه بازار
۱۰:۱۸