هیچ یک از مدافعان سلامت ما به دلیل کمبود امکانات کار را رها نکردند
۰۲:۴۵