مینیاتور: طلوعی از زیبایی در دنیای صفحه آرایی کتاب در ایندیزاین
۱۵:۲۷