مدعی العموم در زمان مشکلات اقتصادی مردم کجاست؟
09:03