ساخت موتور ساده با استفاده از آهنربا، باطری و پیچ
۰۲:۱۰