وضعیت خیابان دارایی و ازدحام خودروهای امدادی در تبریز
01:30