صحنه باورنکردنی که گاو باردار حین سربریدن رقم زد!
۰۱:۱۱