خانم ۷۴ ساله، با ماشین وارد سالن خانه سالمندان شد!
01:13