له شدن عقاب پس از برخورد شدید با هواپیما در آسمان
۰۰:۲۵