زمانی که تیر هوایی شلیک می کنید، چه اتفاقی می افتد؟
۰۱:۳۷