سکانس به وقت شام ، وقتی داعشی ها کنترل هواپیما را بدست می‌گیرند
11:52