فصل سوم سریال شهرزاد ، تعریف داستان قرص قمر از زبان توسط هاشم
07:49