پیام جهانبخش به هواداران فاینورد به زبان هلندی
۰۰:۱۵