تخلیه خونابه بعد از لیپوماتیک ، آیا ترشح خونابه بعد از لیپوماتیک خطرناک است؟
۰۱:۳۹