انسانهایی که تنها گناهشان رنگ پوستشان است حتی اگر بهترین ورزشکار جهان باشند
۰۲:۲۶