اولین روز کلاس MBA در دانشگاه هاروارد- دانشجویان از احساس خود می گویند.
01:47