آزمایش گلوله شیشه ای روی هدفی با پوشش کِولار
۰۶:۱۳