همایون شجریان و مهران مدیری با هم به دیدن یک فیلم رفتند
۰۰:۱۹