نجات راننده آمریکایی از داخل خودروی گرفتار در سیل
00:57