سیارک عظیم ساعت ۱۴:۲۶ به وقت ایران در کمترین فاصله زمین!
۰۱:۴۱