درزگیر سیلیکون اسیدی آکفیکس AKFIX SILICONE 100E
۰۴:۵۳