اظهارات مجری شبکه ورزش افغانستان درباره ایران
00:58