موسیقی امواج باینورال - حوزه بتا- برای افزایش تمرکز و هوشیاری، حل مساله و بهبود حافظه مفید
۲:۱۱:۲۸